"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągUbezpieczenia
Wybierz i kup polisę online
Ubezpieczenia turystyczne w TU Signal Iduna
Polisy ubezpieczeniowe AVE dla grup zorganizowanych TU Signal Iduna
TU Signal Iduna wiąże z AVE umowa generalna określająca zakres polis dla grup. Stały numer polisy: 201232
Ubezpieczenia majątkowe

Zakres polisy SKI i OC

Ubezpieczenie SKI
Jeśli planujesz aktywny wypoczynek, np. narty lub żagle z AVE to ta oferta jest dla Ciebie! SIGNAL IDUNA SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne.

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE. JEŚLI CHCESZ KUPIĆ POLISĘ Z POZYCJI BIURKA, ZACHĘCAMY DO KUPNA POLISY ONLINE. NIE MARTW SIĘ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PODRÓŻY!

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA SKI to specjalny produkt przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko narciarstwo lub windsurfing, który uwzględnia takie ryzyka jak:
- odpowiedzialność cywilną poprzez ochronę w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej ( klient może wybrać sobie wariant ubezpieczenia z wyższym lub niższym limitem na ubezpieczenie OC),
- ubezpieczenie sprzętu sportowego (tylko jeden rodzaj sprzętu zabrany ze sobą w podróż), za który uważa się: narty biegowe lub zjazdowe, wiązania narciarskie, kijki narciarskie i buty narciarskie, narty wodne, snowboard, wiązania do snowboardu, deskę windsurfingową, surfingową, kitesurfingową. W trakcie wyjazdu narciarskiego warto pomyśleć o naszym zdrowiu, tak by ewentualna pomoc ambulatoryjna czy szpitalna nie spowodowała, że wyjazd będzie nam się kojarzył jedynie z uszczerbkiem na zdrowiu i naszych finansach. Ubezpieczenie SKI jest ubezpieczeniem komplementarnym do podstawowego produktu turystycznego Travel.
Ubezpieczenie Travel obejmuje wszelkie koszty leczenia powstałe w wyniku szkody za granicą (wydatki poniesione na badania i zabiegi l, zakup lekarstw, pobyt w szpitalu, transport ubezpieczonego do szpitala oraz transport do kraju, zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju, zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji, zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży. Istotną część kosztów leczenia, zwłaszcza w przypadku aktywnego wypoczynku takiego jak narciarstwo stanowią koszty ratownictwa. W ich ramach pokrywane są koszty ratunku lub poszukiwań ubezpieczonego powstałe w trakcie uprawiania sportu, prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, w tym: poszukiwania, udzielenie doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku, transport z miejsca wypadku do najbliższego punktu opieki medycznej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie SKI dostępne jest w dwóch wariantach: SKI RP działające na terenie Polski oraz SKI Świat działające na terenie pozostałych państw świata.

SUMA UBEZPIECZENIA

1. Suma ubezpieczenia:

wariant I
a) SR (szkody rzeczowe) - 3000 PLN
b) OCo (OC osobowe) - 5000 EUR
c) OCrz (OC rzeczowe) - 2500 EUR

wariant II
a) SR (szkody rzeczowe) - 3000 PLN
b) OCo (OC osobowe) - 10 000 EUR
c) OCrz (OC rzeczowe) - 5000 EUR


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są:
1) sprzęt sportowy,
2) odpowiedzialność cywilna.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia mające miejsce w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

I. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko jeden rodzaj sprzętu sportowego wymienionego (narty biegowe lub zjazdowe, wiązania narciarskie, kijki narciarskie i buty narciarskie, narty wodne, snowboard, wiązania do snowboardu, buty snowboardowe, deska windsurfingowa/ kitesurfingowa - deska, statecznik, pędnik (maszt, bom, żagiel (żagiel - latawiec do kitesurfingu), osprzęt (przedłużka do masztu, linki trapezowe, trapez)), zabrany ze sobą w podróż.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje sprzęt sportowy, jedynie wówczas, gdy jest on:
1) pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego,
2) powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego,
3) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
4) w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,
5) w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego,
6) w zamkniętym pojeździe samochodowym, pod warunkiem umieszczenia sprzętu sportowego w zamkniętym bagażniku lub w lukach bagażowych,
7) w zamkniętej kabinie przyczepy lub jednostki pływającej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje: utratę sprzętu sportowego będącego przedmiotem umowy lub ubytek jego wartości z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. odpowiada wyłącznie za szkody powstałe wskutek:
1) wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
2) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego,
3) kradzieży z włamaniem z pomieszczeń
4) udokumentowanego rabunku - bez względu na miejsce jego dokonania.
4 Ubezpieczony jest zobowiązany do stosowania się do przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkód, a zwłaszcza do zachowania należytej staranności w strzeżeniu mienia.

II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej.
2. W granicach swej odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zobowiązane jest do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń,
2) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
3) zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego wypadku niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
4) pokrycia niezbędnych kosztów sàdowej ochrony przed roszczeniem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub za jej zgodą,
5) wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia na podstawie uznania wydanego lub zatwierdzonego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., zawartej lub zatwierdzonej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ugody lub orzeczenia sądu.

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA I INNE
Pakiet usług ubezpieczeniowych obejmujących ryzyko uprawiania turystyki kwalifikowanej jest formą rozszerzoną podstawowej polisy turystycznej.
Forma rozszerzona obejmuje:
TK - turystyka kwalifikowana wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności, wydolności zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany często na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing) uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy zimowe - narciarskie - snowbordowe, amatorskie zawody), niekiedy połączone z elementami szkolenia i współzawodnictwa, również wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball, skoki bungee).
CP - choroby przewlekłe (zwyżka 400%). Zwyżka od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych wynosi 400% (kod CP) Wzrost składki dotyczy całego pakietu ryzyk.
SM - sporty ekstremalne (zwyżka 300%). Zwyżka obejmuje uprawianie sportów ekstremalnych, dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne takie jak: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie; składka wzrasta o 300% Wzrost składki dotyczy całego pakietu ryzyk.
SP - sporty wyczynowe, udział w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych (zwyżka 200%). Zwyżka obejmuje wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych składka wzrasta o 200%. Wzrost składki dotyczy całego pakietu ryzyk. Uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.
HR - sporty wysokiego ryzyka (zwyżka 100%). Zwyżka wynosi 100% i obejmuje uprawianie jazdy konnej, polo, myślistwa, nurkowania z aparatem powietrznym, raftingu lub innych sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, sztuk walki i wszelkiego rodzaju sportów obronnych. Wzrost składki dotyczy całego pakietu ryzyk


7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.